Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ZAMKNIJ

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • krajowe przewozy regularne (bilety miesięczne, ustawowe zniżki) 
  • krajowe i zagraniczne przewozy okazjonalne 
  • wyjazdy na konferencje, targi, szkolenia
  • wycieczki, zielone szkoły, pielgrzymki, wczasy
  • wyjazdy okolicznościowe: wesela, przysiegi, komunie
  • wyjazdy na imprezy sportowe
  • transfery na lotniska

 

 

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH Z ULGĄ USTAWOWĄ NA TRASIE WOJCIESZÓW – JELENIA GÓRA

 

Lp. Cena biletu PLN
Bilet
jednorazowy
bez ulgi

Ulga

37%

Ulga

49%

Ulga

51%

Ulga

78%

Ulga

93%

Ulga

95%

1. 3.00 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15
2. 4.00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20
3. 5.00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25
4. 6.00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30
5. 7.00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35

 

ULGI PRZY BILETACH JEDNORAZOWYCH:

 

100 % - poseł, senator

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) legitymacja poselska;
b) legitymacja senatorska;
c) zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu;
d) zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji,


100 % - dziecko do lat 4, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,

 

100 % - funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych  o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej;

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej.


95 % - przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji okazuje któryś z poniżej wskazanych dokumentów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

 

OPIEKUN – min. 18 lat
PRZEWODNIK – min. 13 lat lub pies przewodnik

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

 a)  wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
b) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa
c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
e) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
f) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji
g) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji
h) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
i) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa
j) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji
k) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.


95 % -  przewodnik (albo pies przewodnik) lub opiekun osoby niewidomej

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) określające inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ.


95 % - przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów


dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji

 

93 % - osoba niewidoma uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) dokumenty wskazane powyżej stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
    inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku,
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu
    stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu
    narządu wzroku wystawione przez uprawniony organ


78 % - umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania
czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie  
konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności
związanych z kontrolą ruchu granicznego;

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej.


78 % - funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli
określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

 


dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

      a)  legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności,
            zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra
            właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, właściwego
            dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika urzędu celnego.


78 % - umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

      a)   legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności
             służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez
             Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego
             (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego)
             i rejonowego Policji;


78 % - żołnierze

Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego,

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz
    zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę
    prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Ż. Wojskowej,

 

wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania
i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem
    o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby
    wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych,
    zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę
    (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej.

 

odbywający niezawodową służbę wojskową z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej

 

Okazywane zaświadczenia są drukami na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym funkcjonariuszom lub żołnierzom tylko na czas wykonywania przez nich czynności służbowych określonych powyżej

 


78 % - dziecko do lat 4, jeżeli korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,

 

78 % - dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej,
placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

 

dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej;

 

dla dzieci i młodzieży NIE uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez
uprawniony organ,
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
c) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający
zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
d) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy,
całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej
egzystencji.

 

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wymienionych powyżej, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:
1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo
pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

 


78 % - jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a) dokumenty dziecka tj. legitymacja, wypis, orzeczenie - jeżeli przejazd odbywany jest wraz
    z dzieckiem;
b) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę
    o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
c) zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), określające odpowiednio:
    1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych
         albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
    2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zaj. terapeutyczne
       
jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

 

78 % - cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji


.
dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych

a) legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

49 % - osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

to osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji,
w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych

a)   wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
b) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa
c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
e) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
f) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji
g) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji
h) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
i) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa
j) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji
k) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

 

37 % - osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych

a) dokumenty wskazane powyżej stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo
    inwalidztwo II grupy z powodu stanu narządu wzroku,
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności
    z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
    z powodu stanu narządu wzroku wystawione przez uprawniony organ.

 

37 % - dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego;

 

dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych:

a)  dokument stwierdzający wiek dziecka
b) zaświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej,
c) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.

 


Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.